معرفی تولیدکنندگان برتر خرما و رطب مضافتی بم در ایران

 

خرما

پاکستان 48 درصد خرمای وارداتی ژاپن‌ را‌ تأمین‌ کند

ایـران تـنها 2/11 درصـد ارزش خرمای وارداتی ژاپن را در اختیار دارد

خرمای میوه‌ای است که مردم ژاپن اکثرا با آن آشنایی کافی نـدارند و کمابیش‌ طی‌ بیست سال گذشته‌ به‌ کشور مزبور وارد شده است.دیگر کشورهای بـیگانه از خرما برای تهیه سـس و چـاشنی غذا بهره‌ می‌برند.لذا بدوا در ژاپن نیز به عنوان‌ یکی از اجزاء ترکیبی برای تهیه سس‌ و مواد شیرینی وارد شده است.

نظر به اینکه ژاپنی‌ها شناخت کافی از خرما ندارند فرآیند پردازش آن برای‌ عرضه به بازار مـشکل است لذا در بدو امر واردکنندگان و فرآیندگران این میوه‌ با‌ مسائلی روبرو بودند.

هم اکنون مقدار خرمای وارداتی به ژاپن‌ برای مصرف عمومی تقریبا ناچیز است. بازار خرما بطور تقریب منحصر به‌ بـوره(خـمیر)و عصاره تغلیظی(شهد)بوده‌ که توسط‌ واردکنندگان‌ و فرآیندگران برای‌ دادوستدهای عمده بازرگانی تهیه‌ می‌شود.

حجم بازار ورود واردات خرما

اطلاعات و داده‌های آماری که توسط وزارت اقتصاد ژاپن در مورد خرمای‌ وارداتی به بازار این کشور تـهیه گـردیده‌‌ شامل‌ هر دو خرمای تازه و خشک به‌ صورت جمع است.از طریق مصاحبه‌ها و روشهای دیگر می‌توان نتیجه گرفت که‌ عمدتا خرمای خشک است ک وارد کشور می‌شود.

نگاهی بر آمار مجموع‌ خرمای‌ تـازه‌ و خـشک برای سال 1993 نشانگر‌ آن‌ است‌‌ که حدودا 750 تن خرما وارد کشور شده‌ که نسبت به سال پیش از آن معادل 1/24 درصد افزایش و از نظر‌ ارزش‌ با‌ 3/34 درصد افزایش به سطح 3/64 میلیون ین‌‌ رسـیده‌ اسـت.

مـقادیر مذکور در مقایسه با کل وارداتـ‌ خـشکبار هـنوز از لحاظ کمیت ارزش هر دو در حد بسیار‌ کم‌ است‌.

از نظر حجم و به تفکیک کشورهای‌ صادرکننده خرما،پاکستان بیش‌ از 70 درصد کل واردات خرما ژاپن را در اختیار داشـت.ایـران بـه عنوان صادرکننده عمده‌ بعدی 80‌ تن‌ خرما‌ را به ایـن کـشور عرضه‌ کرد که افزایش سال به سال‌ آن‌ برابر با 5/425 درصد و نسبت آن 6/10 درصد کل‌ واردات خرما به ژاپن محسوب می‌شد.

صادرات خرما از‌ پاکـستان‌ بـر حسب اثر برابر با 0/38 درصد کل واردات و از ایالات‌ متحده‌ برابر‌ بـا‌ 3/35 درصد کل واردات‌ محسوب می‌گردد.لذا واردات از این دو کشور بیش از‌ 80‌ درصد‌ ارزش کار خرمای‌ وارداتی بوده است.برمبنای حجم،سهم‌ آمـریکا از 7 درصـد تـجاوز نمی‌کرد‌.اما‌ ارزش خرمای صادراتی آن تقریبا هشت‌ برابر قیمت خرمای صادرکننده اصـلی‌ یـعنی پاکستان‌ بود‌.واردات‌ خرمای ایران‌ برابر با 2/11 درصد کل ارزش خرمای‌ وارداتی محسوب می‌شد.

نگاهی بر‌ واردات طـی پنـج سال گذشته‌ نمایانگر آن است که در سال 1989 معادل‌ 146‌ تن‌ خرما‌ واردات گردید که مـتعاقبا طـی‌ دو سـال بعد واردات آن سیر نزولی پیمود. اما در‌ سال‌ 1992 حجم واردات خرما صعود کرد که تا سال 1993 ادامـه داشـت‌.

طـی‌ دوره‌ پنج ساله واردات خرما برابر 2/415 درصد از لحاظ حجم و 65/21 درصد بر حسب‌ ارزش‌ آن‌ افـزایش یـافته‌ است.

تا سال 1989 بیشتر خرمای وارداتی به‌ ژاپن از‌ عراق‌ بود.با آغاز جنگ خـلیج‌ فـارس واردات از عـراق در سال 1990 متوقف گردید.از آن‌ زمان‌ واردات از کشورهای دیگر رشد نمود.ولی حجم‌ واردات از کشورهای صادرکننده‌ مشمول‌‌ نـوسانات زیـادی است بنابراین وضع موجود را‌ مشکل‌ بتوان‌ با ثبات تلقی کرد.

پس از وارد‌ کردن‌ مقدار کـمی خـرما از ایـران در سال 1989،هیچگونه خرمایی به‌ مدت دو‌ سال‌ از ایران توسط ژاپن وارد‌ نشد‌.در سال‌ 1992‌ واردات‌ مجددا از سرگرفته شد و رشـد فـوق‌العاده‌ آن‌ در سال‌ 1993 صورت گرفت.

روند مصرف خرما در ژاپن

درباره حجم مصرف خرما در‌ ژاپن‌ آمـار مـشخصی وجـود ندارد.بیشتر مصرف‌ خرما برای مواد بازرگانی‌ است‌ و تنها معدودی‌ خرما بدون اعمال‌ فرآیند‌ بـیشتر بـه مـصرف‌ کننده عمومی عرضه می‌شود.

در سطح تجاری خرما را به‌ عنوان‌ یکی‌ از اجزاء خـوراکی و یـا‌ ماده‌ شیرین‌ کن در تهیه‌ سس‌ها‌ و یا سوجو که مشروبی‌ ژاپنی‌ است و همچنین به صورت جزء خـوراکی یـا چاشنی در فرآورده‌های‌ دیگر مورد استفاده قرار‌ می‌دهند‌.

استعمال خرما به عنوان جـزء خـوراکی‌ در‌ سس‌ها در‌ درجه‌ نخست‌ به صورت جزء خـوراکی‌ یـا شـیرین‌کن برای تهیه‌ سس‌های تغلیظ شده است.در تـهیه سـس‌ اوکونومیاکی(پیتزای ژاپنی)و سس‌‌ یاکی‌سوبا‌(رشته‌های سرخ شده در روغن‌ داغ‌)از‌ خرما‌ بخصوص‌ بـه‌ عـنوان شیرین سـس اوکـونومیاکی تـوسط یکی از تولیدکنندگان در هیروشیما تهیه می‌شود بـویژه شـهرت‌ بسزایی‌ دارد‌ و یکی از اجزاء خوراکی آن خرما است‌.محصول‌ این‌‌ شرکت‌ در‌ سال‌ 1965 به بـازار عـرضه شد.

به عنوان اولین فرآورده از نـوع خود که وارد بازار گـردیده در حـال حاضر میزان فروش‌ سالانه آن بـالغ بـر 10 میلیون‌ ین و دربرگیرنده 50 درصد تمامی تقاضای‌ بازار برای سس اوکونومیاکی است.

زمانی کـه واردات خـرما از عراق به علت‌ جنگ و خـلیج فـارس مـتوقف‌ گردید.رسانه‌های گـروهی ژاپن ایـن مطلب‌ را‌ عنوان‌ کردند کـه آیـا طعم اوکونومیاکی با قطع واردات خرمای مذبور تغییر خواهد کرد.

موقع افزایش قیمت شکر،از خـرما بـه‌ عنوان ماد شیرین کن در سس اسـتفاده‌ مـی‌شود.در‌ حال‌ حـاضر کـه قـیمت شکر پایین است مـزیت استفاده از خرما به جای‌ شکر نیز کم است چون خرما کمتر شیرین‌ است و لذا فروش‌ آن نـیز سیر نزولی دارد.