معرفی تولیدکنندگان برتر خرما و رطب مضافتی بم در ایران

‌انواع خرمای ایران به نام های زیرمعروف شده‌اند: Types of Iranian dates

1-خـرما سـایر:که بیش از 90 درصد خرمای مناطق خرما خیز خوزستان از این نوع میباشد.

2-خرمای شاهانی:ایـن خـرما مرغوبترین نـوع خرمای ایران و قسمت اعظم محصول‌ خرمای‌ جهرم‌ را تشکیل میدهد.

3-خرمای کیکاب:بیشتر‌ خرمای مناطق‌ کازرون‌ و بوشهر و بندر لنـگه ازاین نوع میباشد.

4-خرمای مضافتی:تمامی محصول خرمای مناطق ایرانشهر و خاش و درحدود یک ثـلث خرمای بم و نرماشیر را ایـن نـوع‌ خرمای‌ شهددار‌ تشکیل میدهد.

5-خرمای ریس:قسم اعظم محصول خرمای براوان‌ را‌ تشکیل میدهد.

6-خرمای مردار سنک:قسمت اعظم خرمای میناب از این نوع است.

7-خرماهای خاروک و حلوزار که بیشتر در بم و نرماشیر موجود است علاوه‌ بر‌ انواع‌ مشروحه انـواع خرمای دیگری نیز کم‌ و بیش در نخلستان‌های کشور وجود دارد که‌ از نظر نداشتن اهمیت اقتصادی از ذکر اسامی آنها صرفنظر میشود.

مهمترین نوع خرمای استان خوزستان«خرمای سایر»است که دارای دانه های‌ متوسط‌ به رنگ قرمز و کم‌شهد و برای صادرات مناسب است.

چون نـوع خـرمای شاهانی بسیارخرمای‌ شاهانی‌ دارای دانه‌های بزرک،قهوه روشن متمایل به طلائی دارای شهدمتوسط خوش‌طعم و خوش‌عطر و کشیده میباشد و برای بسته‌بندی با‌ هسته‌ و بدون هسته‌ بسیار مناسب میباشد.خرمای کیکاب دارای دانه‌هائی بزرک قهوه ای رنگ هستند.

خرمای مضافتی کـه‌ مـهمترین‌ انواع خرمای‌ استان کرمان است یکی از مهمترین انواع خرمای ایران میباشد که دارای دانه‌های بزرک گوشت‌ دار سیاه‌ رنگ پرشهد‌ و خوش‌طعم‌ و خوش‌عطر میباشد.

نوع پیاران دارای دانه‌های بزرگ سیاه‌ رنگ و پرشهد میباشد.

از نظر شکل‌ و جنس نیز خرما‌ را به انواع‌ زیـر تقسیم میکنند.

1-از نظر همرنگ بودن

الف-(واقعا همرنک)به خرمائیگفته میشود‌ که‌ بیش‌ از 85 دانه از 100دانه آن دارای رنک مخصوص خرما سایر باشد و 15‌ درصد‌ بقیه رنکتیره‌تر از رنک مخصوص سایر دارند.

ب-(همرنک)به خـرمائی گـفتهمیشود کـه 80‌ دانه‌ از‌ 100 دانه آندارای رنک مـخصوص نـوع سـایر باشدو 2 درصد بقیه رنک تیره یا روشن‌تر ازرنک‌ مخصوص‌ سایر را دارند.

ج-(نسبتا همرنک)بخرمائیگفته میشود که 70 دانه از 100‌ دانهآن‌ دارای‌ رنک مـخصوص خـرمای نـوعسایر باشد و 30 درصد بقیه میتواند رنکتیره‌تر یا روشن‌تر از رنـگ مـخصوص‌ سایر را‌ داشته‌ باشد.

2-از نظر اندازه:

الف-(واقعا هم‌اندازه)به خرمای باهسته‌ای گفته میشود که حد‌ اقل‌85/از دانه از 100 دانه آن اندازه مخصوص خرمای نوع سـایر را داشـته بـاشد.

ب-(هم‌اندازه)بخرمای‌ باهسته‌ و بی‌هسته‌ای گفته میشود که حد اقل 80 دانه از 100 دانـه آن اندازه مخصوص‌ خرمای‌ نوع سایر را داشته باشد.

ج-(نسبتا هم‌اندازه)بخرمای باهسته‌ و بی‌هسته‌ گفته‌ میشود که حد اقل 70 دانه از 100‌ دانه‌ آن اندازه مخصوص خرمای نـوع سـایر را داشـته باشد.

3-از نظر خوبی جنس:

الف-(خرمای واقعا‌ خوب‌)بخرمائی گفته میشود که از نظر‌ رشد‌ کـاملا رسـیده باشد‌ و کاملا‌ خوش‌گوشت‌ باشد یعنی گوشت به اندازه کافی داشته باشد‌ و رشدطبیعی‌ خود را طی کرده باشد.

ب-(خرمای خوب)به خرمائی گـفته مـیشود کـه رسیده بوده‌ و گوشت‌ آن رشدطبیعی خود را تا حد‌ خوبی کرده باشد.

ج-(نسبتا‌ خـوب‌)بـه خرمائی گـفته میشود که میوه آن‌ نسبتا‌ رسیده و خوش گوشت باشد.

مقدار مصرف خرما در کشور

مقدار مصرف و مـوجودی سـالیانه خـرمای کشور‌ بشرح‌ زیر است:

کل تولید ایران‌308‌/000‌/ تن

کسر میشود‌ صادرات‌28/000/ تن

موجودی‌ در‌ کشور336/000/ تـن

بـاتوجه موجودی خرمای کشوردر سال 1345 و براساس 23 میلیون جمعیت هر‌ فرد‌ ایرانی در سال مزبور21/1 کیلو‌ خـرما‌ مـصرف کـرده‌ است‌ که البته‌ در تمام کشور یکسان‌ نیست:در نواحی خرماخیز  مصرف هرفرد درحدود 29 کیلو است