معرفی تولیدکنندگان برتر خرما و رطب مضافتی بم در ایران

 

خرما
خرما Date Industry Terms

(1)منظور از برداشت سـنتی خرما آن است که محصول در زمان برداشت بدون هرگونه فرآوری مستقیما از‌ پای‌‌ درخت‌ به داخل گونی،حصیر یا کارتن مصرفی ریخته‌ شود و به‌ همان صورت بـه بـازار مصرف ارایه گردد.

(2)منظور از بـرداشت صـنعتی خرما آن است که محصول در زمان برداشت مستقیما‌ داخل‌ جعبه‌های‌ چوبی ریخته‌ شود و بلافاصله به کارگاه‌های صنعتی جهت‌ ضدعفونی و فرآوری و بسته‌بندی‌ نهایی‌ خرما منتقل شود.

(3)منظور از”بـسته‌بندی بـالک‌”بسته‌بندی خرما در کارتن‌های 10 کـیلویی یـا بیشتر است که‌‌ مصرف‌کنندگان‌ آن‌ عمدتا کارخانجات موادغذایی یا بسته‌بندی در خشکبار خارج میباشند.

(4)منظور از”بسته‌بندی‌ مصرفی‌‌”آنست‌ که خرما در بسته‌های کوچک معمولا کمتر از 3 کیلو بسته‌بندی شده و مستقیما”توسط مصرف‌کننده‌‌ نـهایی‌ قـابل‌ استفاده باشد