معرفی تولیدکنندگان برتر خرما و رطب مضافتی بم در ایران

 

کشت خرما
کشت خرما  Had and harvested dates in Iran

خرما از لحاظ داشت،تقریبا در کلیه باغات‌ به صورت سنتی به عمل میاید و در زمانی کـه‌ خـرما در روی درخت میباشد،برای افزایش کیفیت‌ و جلوگیری از صدمات از‌ ناحیه‌ حشرات و پرندگان‌ هیچگونه مراقبتی بعمل نمیآید،در صورتی که‌ امروزه در شیوه مکانیزه برای حفظ خوشه‌های‌ میوه از وسایل پوششی متنوع استفاده میشود.

برداشت خـرما در ایـران،جز در‌ مورد‌ خرمای سایر خوزستان که تقریبا به‌طور کامل‌ براساس اصول صنعتی به عمل می آید و همچنین‌ قسمتی از خرمای مضافتی کرمان که اصول‌ برداشت صنعتی در آن رعایت می‌شود،در سایر موارد‌ برداشت‌ها‌ یـه‌ صـورت سنتی است و عملا فاقد‌ ارزش‌ صنعتی‌ شدن است،یعنی از خرماهای‌ مذکور عملا نمیتوان در کارگاه‌های صنعتی‌