معرفی تولیدکنندگان برتر خرما و رطب مضافتی بم در ایران

 

خرمای ایران
خرمای ایران

میزان تولید خرما در ایران برای انواع خرما (خشک،نیمه خشک‌ و رطـب‌)در‌ سـال زراعـی‌ 79-1378 بالغ بر یک میلیون تن برآورد شده است.سهم ایران از‌ کل تولید خرمای جهان‌ قـریب 20 درصد یا کمی بیشتر است که از‌ این‌ حیث میتوان گفت‌ ایران‌ بزرگترین تـولیدکننده‌ خرما در جهان میباشد.

سـهم تـولید هریک از انواع خرما تقریبا به شرح زیر قابل تقسیم است: خرمای خشک 200000 تن

خرمای نیمه خشک 600000 تن

خرمای رطب 200000‌ تن

کشت خرما در ایران در سطح حدود 180 هزار هکتار صورت میگیرد که عـمده مناطق تولیدکننده‌ استان‌های کرمان،بوشهر خوزستان فارس، سیستان و بلوچستان،یزد،کرمانشاه،هرمزگان و سمنان میباشند

Iranian dates and its production